MISATO SHI Pasta torattoria・iru・kami^no the way to go & .Home Page Pasta Restaurant book japan
torattoria・iru・kami^no
MISATO SHI ,SAITAMA ,341-0018 ,Japan
Tel.048-957-6087
Home Page
Google MAP