KAI SHI Pasta pasutashichirina the way to go & Pasta Restaurant book japan
pasutashichirina
KAI SHI ,YAMANASHI ,400-0601 ,Japan
Tel.055-276-4567
Google MAP